วันอังคารที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2552

รายการสินค้า : ดอกไม้ประดิษฐ์จากเศษผ้าห้อมฮ้อม

รายการสินค้า : ดอกไม้ประดิษฐ์จากเศษผ้าหม้อห้อมดอกไม้ประดิษฐ์จากเศษผ้าหม้อห้อม รหัส : 540204-SA001
ดอกไม้ประดิษฐ์จากเศษผ้าหม้อห้อม (H)
ภาพจากการถ่ายทำที่งานการคัดสรร..หมอนสามเหลี่ยมผ้าหม้อห้อม รหัส : 540204-SA101
หมอนสามเหลี่ยมผ้าหม้อห้อม เป็นหมอนสำหรับใส่ในรถ ผูกหู 2 ข้าง (171248) ราคาขายปลีก 80 บาท
ภาพจากการถ่ายทำที่งาน OTOP Cit..หมอนสามเหลี่ยมผ้าหม้อห้อม รหัส : 540204-SA102
หมอนสามเหลี่ยมผ้าหม้อห้อม เป็นหมอนสำหรับใส่ในรถ ผูกหู 2 ข้าง (171248) ราคาขายปลีก 80 บาท
ภาพจากการถ่ายทำที่งาน OTOP Cit..

หมอนสี่เหลี่ยมผ้าหม้อห้อม รหัส : 540204-SA103
หมอนสี่เหลี่ยมผ้าหม้อห้อม (171248) ราคาขายปลีก 150 บาท
ภาพจากการถ่ายทำที่งาน OTOP Cit..หมอน 2 ชั้น ผ้าหม้อห้อม รหัส : 540204-SA104
หมอน 2 ชั้น ผ้าหม้อห้อม (171248) ราคาขายปลีก 250 บาท
ภาพจากการถ่ายทำที่งาน OTOP Cit..
ผ้าคลุมโต๊ะผ้าหม้อห้อม รหัส : 540204-SA201
ผ้าคลุมโต๊ะผ้าหม้อห้อม ชายปักลูกตุ้ม (171248) ราคาขายปลีก 700 บาท ภาพจากการถ่ายทำที่งาน OTOP Cit..
ผ้าคลุมโต๊ะผ้าหม้อห้อม รหัส : 540204-SA202
ผ้าคลุมโต๊ะผ้าหม้อห้อม ชายริมผ้า เป็นโทนสีเข้ม ใช้ชายผ้ามาเย็บซ้อนกัน (171248) ราคาขายปลีก 950 บาท
ภาพจากการถ่ายทำที่งาน OTOP Cit..

แมวไม้สักทับกระดาษ รหัส : 540204-SA901
แมวไม้สักทับกระดาษ แมวไม้สักมีดอกมะลิทำจากเศษผ้าหม้อห้อม (171248) ราคาขายปลีก 250 บาท
ภาพจากการถ่ายทำที่งาน OTOP Cit..


หมวกผ้าหม้อห้อม รหัส : 540204-SA801
หมวกผ้าหม้อห้อม (171248) ราคาขายปลีก 350 บาท
ภาพจากการถ่ายทำที่งาน OTOP Cit..
ที่จับของร้อนผ้าหม้อห้อม รหัส : 540204-SA702
ที่จับของร้อนผ้าหม้อห้อม (171248) ราคาขายปลีก 80 บาท/ 1 คู่
ภาพจากการถ่ายทำที่งาน OTOP Cit..ผ้ารองจานผ้าหม้อห้อม รหัส : 540204-SA301
ผ้ารองจานผ้าหม้อห้อม ปักดอกมะลิรอบด้าน (171248)
ราคาขายปลีก 100 บาท
ภาพจากการถ่ายทำที่งาน OTOP Cit..ผ้าคลุมเตียงผ้าหม้อห้อม รหัส : 540204-SA401
ผ้าคลุมเตียงผ้าหม้อห้อม ปักดอกมะลิ และลูกเดือย ขนาด 6" X 8" (171248) ราคาขายปลีก 1800 บาท
ภาพจากการถ่ายทำที่งาน OTOP Cit..
รองเท้าดอกไม้จากผ้าหม้อห้อม รหัส : 540204-SA501
รองเท้าดอกไม้จากผ้าหม้อห้อม (171248) ราคาขายปลีก 100 บาท
ภาพจากการถ่ายทำที่งาน OTOP C
ดอกไม้ประดิษฐ์จากเศษผ้าหม้อห้อม รหัส : 540204-SA601
ดอกไม้ประดิษฐ์จากเศษผ้าหม้อห้อม (171248) ราคาขายปลีก 50 บาท
ภาพจากการถ่ายทำที่งาน OTOP Cit..ดอกไม้ประดิษฐ์จากเศษผ้าหม้อห้อม รหัส : 540204-SA602
ดอกไม้ประดิษฐ์จากเศษผ้าหม้อห้อม (171248) ราคาขายปลีก 50 บาท
ภาพจากการถ่ายทำที่งาน OTOP Cit..


ดอกไม้ประดิษฐ์จากเศษผ้าหม้อห้อม รหัส : 540204-SA603
ดอกไม้ประดิษฐ์จากเศษผ้าหม้อห้อม (171248) ราคาขายปลีก 50 บาท
ภาพจากการถ่ายทำที่งาน OTOP Cit..ถุงรูดผ้าหม้อห้อม รหัส : 540204-SA701
ถุงรูดผ้าหม้อห้อม (171248) ราคาขายปลีก 80 บาท
ภาพจากการถ่ายทำที่งาน OTOP Cit..วันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2552

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา
ผ้าหม้อห้อมเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดแพร่และเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนทำกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ แต่ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากผ้าหม้อห้อมมีแต่เสื้อ กางเกง และกระโปรง นอกจากนั้นเศษผ้าที่เหลือจากการตัดเสื้อ กางเกงกระโปรงก็จะนำไปทิ้งเป็นขยะ ดั้งนั้น นักเรียนโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จึงมีแนวคิดว่าขยะผ้าหม้อห้อมที่มีอย่างมากมาย น่าจะนำมาใช้ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งได้จึงร่วมกันคิดและได้ข้อสรุปว่าจะนำเศษผ้าหม้อห้อมมาทำผลิตภัณฑ์ แบบอื่นที่เป็นการสานภูมิปัญญาท้องถิ่นคือนำเศษผ้าหม้อห้อมมาประดิษฐ์เป็นดอกไม้ผ้าแล้วนำมาจัดแต่งในโหลแก้วหรือทำเป็นดอกไม้กลัดติดเสื้อซึ่งสามารถนำไปจำหน่ายได้หลายโอกาส อันเป็นประโยชน์แก่นักเรียน คือ เป็นสิ่งจูงใจให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
สามารถหารายได้ระหว่างเรียนและเป็นเยาวชนที่ดีของชาติต่อไป

ขั้นตอนการดำเนินงาน (HOW TO)
1. นักเรียนได้ประชุมวางแผนเกี่ยวกับวิธีการกำจัดขยะในชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่
2. นักเรียนนำเสนอผลการประชุมโดยการจัดทำโครงการร่างการวิจัยแบบง่ายๆ
3. นักเรียนนำวัสดุที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นมาศึกษาธรรมชาติของวัสดุนั้นๆว่ามีความบกพร่องหรือต้องปรับปรุงก่อนอย่างไร
4. ทดลองลงมือปฏิบัติเองโดยมีครูเป็นผู้ชี้แนะหากนักเรียนมีปัญหาที่แก้ไขไม่ได้หรือต้องกระตุ้นให้กระตือรือร้นในการเกิดความคิด ครูต้องเป็นผู้ชี้แนะให้นักเรียนเกิดการใฝ่รู้ เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆๆขึ้น
5. นักเรียนปฎิบัติงานเสร็จแล้ว การประเมินผลของข้าพเจ้าได้แบ่งการประเมินผลนักเรียนออกเป็น2 ส่วน คือ
- ให้คะแนนโดยดูจากความรู้ ความคิด และการพัฒนาสุนทรียภาพทางความคิด
- ให้คะแนนจากความต้องการของชุมชน ของตลาดหรือผู้บริโภค ว่าผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากองค์ความรู้ของนักเรียนนั้นสามารถใช้ได้จริงหรือไม่
6. นำผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์จากเศษผ้าหม้อห้อมเข้ารับการคัดสรรโครงการ 1ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ (OTOP) ในปี พ.ศ. 2546 ซึ่งก็เริ่มจากการคัดสรรระดับตำบล จากนั้นก็ไปคัดสรรระดับจังหวัด และเข้าสู่การคัดสรรระดับประเทศ

ผลสำเร็จที่ภูมิใจ
1. โรงเรียนได้ประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของโรงเรียนให้ทั้งชาวไทย และ ชาวต่างประเทศได้รู้จักและเกิดการบูรณาการ วิชาการต่างๆเข้ามารวมกัน โดยใช้ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากฝีมือนักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
2. ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของนักเรียน โดยสนับสนุนทั้งด้านวัสดุ-อุปกรณ์ การจักการอบรม ขยายผลไปสู่กลุ่มแม่บ้านในชุมชนให้เกิดรายได้ตามนโยบาย ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ของรัฐบาล
3. คณะนักเรียน-ครู-ผู้บริหาร โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ ได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่งในการนำผลิตภัณฑ์ดอกไม่ประดิษฐ์จากเศษผ้าหม้อห้อม เข้าเฝ้าถวายผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นผลผลิตของนักเรียนจาการใช้นวัตกรรมดอกไม่ประดิษฐ์จากเศษผ้าหม้อห้อม แด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ในโอกาสที่เสด็จมาถ่ายทำสารคดีท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ณ ศูนย์วิจัยพันธ์พืชสวน ต.วังหงษ์ อ.เมือง จ.แพร่ ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2548 พระองค์เจ้าฯทรงชื่นชมในความสามารถ และทรงเสนอแนะให้คิดสร้างสรรค์ลวดลายรูปแบบใหม่ๆ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ทันสมัยตามความเปลี่ยนแปลงของโลก นับเป็นพระกรุณาธิคุณและยังปลื้มปิติแก่ คณะนักเรียน-ครู-ผู้บริหาร โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์
4. คณะนักเรียน-ครู-ผู้บริหาร โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ ได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่งในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์จากเศษผ้าหม้อห้อม เข้าเฝ้าถวายผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นผลงานนักเรียนจาการใช้นวัตกรรมดอกไม้ประดิษฐ์จากเศษผ้าหม้อห้อม แด่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริโสภาพรรณวดี ในโอกาสที่เสด็จมาติดตามผลโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ อ.เมือง จ.แพร่

เงื่อนไขความสำเร็จ
นักเรียนได้เกิดองค์ความรู้ขึ้นเองและได้ประสบการณ์สภาพความเป็นจริงในการคิด สร้างงานทำการตลาด การซื้อ ขาย เทคนิควิธีการเจราซื้อขายต่างประเทศ เพราะเวลาไปร่วมแสดงในงานประชุม APEC หรืองานแสดงสินค้า OTOP ทุกครั้ง ได้ขออนุญาติทางโรงเรียนและขออนุญาติทางโรงเรียนและขออนุญาตนำนักเรียนไปร่วมงานด้วยทุกครั้งเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาการตลาด การเจรจาซื้อ ขายด้วยตนเองทุกครั้ง ในนามของโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ และจบการศึกษา นักเรียนสามารถกลับคืนสู่ชุมชนและนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาชุมชนได้และนักเรียนยังมีรายได้จาการผลิตดอกไม้นำไปช่วยเหลือครอบครัว และสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วย

วันเสาร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2552

รูปกิจกรรมและผลิตภัณฑ์